Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa vinh dự nhận được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa vinh dự nhận được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2015

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất /...

Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa vinh dự nhận được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa vinh dự nhận được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015

ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế và mọi hình thức hoạt động kinh doanh.

Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa vinh dự nhận được chứng nhận tiêu chuẩn HACCP

Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa vinh dự nhận được chứng nhận tiêu chuẩn HACCP

Sản phẩm nước giải khát Sanest nhận được chứng nhận HACCP về đảm bảo an toàn thực phẩm. Đây là hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới

Nhà máy thực phẩm cao cấp SanestFoods vinh dự nhận được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Nhà máy thực phẩm cao cấp SanestFoods vinh dự nhận được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2015

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất /...

Nhà máy thực phẩm cao cấp SanestFoods vinh dự nhận được chứng nhận  tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Nhà máy thực phẩm cao cấp SanestFoods vinh dự nhận được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015

ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế và mọi hình thức hoạt động kinh doanh.