Một số vấn đề trong công tác phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay

Một số vấn đề trong công tác phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay

18/07/2017  

Vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ hiện nay, được Nghị quyết TW4 (khóa XII) xác định là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Nói đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nói tới sự suy thoái, thay đổi quan điểm, lập trường tư tưởng - chính trị ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra trên nhiều mặt như: Suy thoái về tư tưởng, chính trị; sự sa đọa về đạo đức, lối sống… Nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc". 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh tình trạng một số cán bộ hưu trí, đảng viên, công chức, viên chức do bất mãn trong công tác, sinh hoạt… đã có những phát ngôn trái chiều, một số người viết bài, sáng tác thơ ca, hò vè, biếm họa hoặc viết các thư ngỏ, đơn khiếu nại có nội dung sai lệch, xuyên tạc, bôi nhọ, thậm chí dựng chuyện, vu cáo nói xấu tình hình đất nước ta phát tán trên các trang mạng, facebook cá nhân… một số trường hợp bị lôi kéo đã ký tên tham gia các Hội, nhóm phản động như: Hội nhà báo độc lập, Văn đoàn độc lập Việt Nam, Công đoàn độc lập… cổ xúy, phụ họa theo những quan điểm sai trái, lệch lạc đã ít nhiều gây ra tư tưởng hoài nghi, tạo dư luận bức xúc trong xã hội. 

Đúng như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu lên 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang thực sự trở thành một trong những nguy cơ hàng đầu đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do vậy, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vừa là yêu cầu vừa là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hiện nay. Thiết nghĩ, để phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước Nhân dân, trước Đảng để tự giác tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

- Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ngày càng tinh vi, phức tạp; tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang là nguy cơ rất đáng quan tâm trong công tác xây dựng Đảng. Do vậy, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác dự báo tình hình, nắm bắt đánh giá đúng tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; từ đó đề ra các biện pháp phù hợp, phòng ngừa và đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên.

- Tăng cường lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với hệ thống báo điện tử, website, blog... Sớm khắc phục tình trạng sai tôn chỉ mục đích, đưa quá nhiều mảng tối của đời sống chính trị, tạo “mảnh đất màu mở” để địch dễ dàng lợi dụng, khai thác thông tin, nói xấu chế độ ta như đã xảy ra đối với một số báo điện tử, website…

- Để làm tốt công tác phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh có hiệu quả chống quan điểm sai trái trên, cần tăng cường rà soát, nắm chắc hoạt động của các đối tượng bất mãn, cực đoan, các phần tử cơ hội về chính trị, các Hội, nhóm phản động để có phương pháp tiếp cận đấu tranh linh hoạt, hiệu quả. Kiên quyết xử lý những tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có lời nói và việc làm thể hiện “tự diễn biến”. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức Đảng phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện mà chậm xử lý đối với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và kỷ luật của Đảng. Thông qua công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra nhằm sớm phát hiện và kịp thời ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phải nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn mới trong chiến lược “diễn biến hòa bình” và coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, cần được tiến hành thường xuyên, lâu dài. Trên cơ sở đó xây dựng những đối sách đấu tranh phù hợp, kịp thời, hiệu quả./.

Nguyễn Quốc Ninh

Tuyengiaokhanhhoa.vn